Keahlian Persatuan

Dimaklumkan bahawa Persatuan ini juga memberikan khidmat nasihat kepada individu yang memerlukan pendapat atau memerlukan maklumat mengenai apa-apa permohonan atau tata cara mengurus dan mendapatkan kelulusan untuk sesuatu permohonan. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah seperti berikut:-

Syarat-syarat Keahlian / Membership Terms:

Keahlian AHLI KEHORMAT akan ditawarkan secara jemputan oleh Ahli Jawatankuasa Tertinggi KER1M kepada individu yang telah membuat sumbangan kebajikan untuk pembangunan persatuan dan juga ahli-ahli.
HONORARY MEMBERSHIP will be offer by invitation from KER1M High Committee Members to the person who has made the charity contribution for the association and members development.

Individu yang dijemput untuk dilantik sebagai Ahli Kehormat mestilah seorang yang telah berjasa kepada masyarkat dan Negara serta bersih daripada sebarang rekod atau aktiviti jenayah
The person who invited to be appoint as Honorary Member must be a person that has deserving to the society and country and also clean from any crime record or activities